لیست شماره حسابهای کارگزاری آپادانا

شبا

حساب

بانک

IR420170000000102345522009

۰۱۰۲۳۴۵۵۲۲۰۰۹

ملی

IR110120000000001884137501

۱۸۸۴۱۳۷۵۰۱

ملت

IR400560084904000848394001

۸۴۹-۴۰-۸۴۸۳۹۴-۱

سامان

IR620570026611000217256001

۲۶۶.۱۱۰.۲۱۷۲۵۶.۱

پاسارگاد

IR180640015500710641684001

۱۵۵.۷۱.۶۴۱۶۸۴.۱

گردشگری

IR840620000000100360900003

۰۱۰۰۳۶۰۹۰۰۰۰۳

آینده

IR760180000000000166620570

۰۱۶۶۶۲۰۵۷۰

تجارت

شماره کارت مجازی

کارت

۱۲۸۰ – 9953 – 9911 - 6037

کارگزاری آپادانا