نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

محمد کاظم مهدوی

کارشناسی ارشد اقتصاد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

نقی فاضلی

دکتری حسابداری

رییس هیئت مدیره

محمد یونس حیدری

کارشناسی حسابداری

نایب رییس هیئت مدیره