نام و نام خانوادگي

تحصيلات

سمت

محمد کاظم مهدوی

کارشناسی ارشد اقتصاد

مدير عامل و عضو هيئت مديره

نقی فاضلی

دکتری حسابداری

رييس هيئت مديره

محمد یونس حیدری

کارشناسی حسابداری

نايب رييس هيئت مديره